15 شهریور 1400
automation-oil-tanker-monitoring

نظارت بر تانکرهای نفت به صورت بدون وقفه

مروری بر پروژه تخلیه نفتکش کاری است که باید به صورت دقیق و گام به گام انجام شود. اقدامات اشتباه می تواند منجر به تلفات و یا آلودگی شدید آبهای محلی شود. حتی اگر روند تخلیه از بروز حادثه جلوگیری […]
فرم استخدام