22 شهریور 1400
hmi راهکارهای در صنایع مختلف

استانداردهای HMI در صنایع خودرویی، مواد غذایی و دارویی

محاسبات قابل اطمینان در محیط های سخت در صنایعی مانند صنایع غذایی و آشامیدنی، دارویی و بسته بندی، کلیه تجهیزات باید از نظر بهداشتی، مقاومت و قابلیت اطمینان کاملاً با استانداردهای لازم و سخت مطابقت داشته باشند. HMI های سری […]
فرم استخدام