ویدیو های آموزشی

https://www.aparat.com/v/GQwSt

اترنت چیست؟بخش1.1
آموزش مفاهیم شبکه

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

اترنت چیست؟بخش1.2

آموزش مفاهیم شبکه

فرم استخدام