Slogan

Easy Communication Pars
 

همکار گرامی
با سلام
لطفا با توجه به شناختی که از حوزه ی فعالیت و پرسونای شرکت ایزی ارتباط پارس دارید، سه مورد از گزینه های زیر را بعنوان جمله ی پیشنهادی خود مشخص کنید.
در انتها اگر گزاره ای بعنوان شعار شرکت پیشنهاد دارید در قسمت مربوطه وارد کنید.

با سپاس

1)Architect of an industrial planet
معمار سیاره ی صنعتی
-----------------------------------------------------

2)Architect of industrial future
معمار آینده ی صنعتی
-----------------------------------------------------

3)Architect of future industry
معمار صنعت آینده
-----------------------------------------------------

4)Gateway to future industry (industry future)
دروازه ای به صنعت آینده (آینده ی صنعت)
-----------------------------------------------------

5)Gateway to industrial future
دروازه ای به آینده ی صنعتی
-----------------------------------------------------

6)Gateway to industrial planet
دروازه ای بسوی سیاره ی صنعتی
-----------------------------------------------------

7)The communication Strengthens Industry
ارتباطی که به صنعت استحکام می بخشد
-----------------------------------------------------

8)Communication as strong (/strengthening) as industry
ارتباطی به استحکام صنعت
-----------------------------------------------------

9)Experience of communication as strong as industry
تجربه ی ارتباطی به استحکام صنعت
-----------------------------------------------------

10)Rugged as strengthen (/Strong) as Industry
مقاوم همانند صنعت
-----------------------------------------------------

11)Architect of strengthening (strong) Industry
معمار یک صنعت مستحکم
-----------------------------------------------------

لطفا سه مورد از گزاره های فوق را بعنوان شعار شرکت انتخاب کنید.


گزاره ی پیشنهادی خود را در این قسمت وارد نمائید(اختیاری).

فرم استخدام