26 مرداد 1399
power solution

power and energy Solution

7 مرداد 1399
Thermal power generation

Thermal power generation

با استفاده از راهکارهای اترنت صنعتی ما ، شما به شکل بهینه برای کلیه نیازهای سیستم های کنترل نیروگاه برق مجهز شده اید. مکانیسم های پیشرفته Redundancy، ارتباطات بدون­وقفه را تضمین می کنند. استفاده از پروتکل های Redundancy،(PRP) و (HSR) […]
7 مرداد 1399
Wind Power

Renewable power generation

فناوری شبکه یکپارچه زیمنس، مانیتورینگ بدون وقفه و انتقال داده های اندازه گیری شده در ارتباط با اتوماسیون توربین های بادی را تضمین می کند.ارتباطات، بر اساس پروتکل های TIA و PROFINET بوده که به عنوان  استاندارد های اترنت صنعتی […]
فرم استخدام