سوییچ های غیر مدیریتی

سوئیچ غیر مدیریتی اترنت صنعتی اغلب در شبکه های کامپیوتری کوچک کاربرد دارد. این سوییچ ها مانند یک دستگاه ”plug and play“ عمل می کنند. نمی توان آن را پیکربندی کرد و به سادگی اجازه می دهند تا دستگاه ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و قیمت پایین تری نسبت به سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی دارند.
template-siemens-scalance-unmanaged
template-oring-2
template-ruggedcom-unmanaged
template-advantech-unmanaged (1)
فرم استخدام