سوییچ های غیر مدیریتی

سوئیچ غیر مدیریتی اترنت صنعتی اغلب در شبکه های کامپیوتری کوچک کاربرد دارد .این سوییچ ها مانند یک دستگاه ”plug and play “ عمل می کنند. نمی توان آن را پیکربندی کرد و به سادگی اجازه می دهند تا دستگاه ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و قیمت پایین تری نسبت به سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی دارند.
فرم استخدام